Jdi na obsah Jdi na menu

Geocaching Trackables

cz_flag.jpg

 
Jak zobrazit v Google maps aktuální místo tvých TB?
Jak zobrazit Excel soubor se statistikou vybraných TB?
 
1.Stáhni z mého google cloudu soubor se kterým budeš pak pracovat   ZDE, ten následně rozbal. 
 
Najdeš tam dva skripty a pak složku "soubory", do které dáš svoje stažené *.kml soubory z listingů TB .
 
Toto je asi zatím časově nejhorší část  (bez automatizace) celého procesu. Musíš si postahovat manuálně *.kml soubory každého předmětu, kde tě zajímá jeho pozice či další statistika. Najdeš to vždy jako poslední položku v pravém sloupci listingu TB - Zobrazit v Google Earth (Obrázek 1 )
 
 
V této složce ti pak budou vznikat soubory z použitých skriptů.
 
2. Stáhni si a nainstaluj program R. Je to opensource konzole, kde se spouští skripty psané v jazyce R. Je to program, který se velice často používá při statistické analýze a zpracování dat. Hlavně ve vědě. Ke stažení pro Windows:  ZDE
 
3. Skript by šel spouštět i přímo přes konzoli, ale je jednodušší si k tomu nainstalovat ještě zdarma RStudio. Takže si prosím stáhni a nainstaluj RStudio: ZDE
RStudio musíš instalovat až po samotném R programu, aby se s ním provázalo.
 
4. Teď už stačí dvojklikem spustit skript " Slouceni-KML-verze-1.3" (již bude mít ikonku modrého kroužku s "R". Ten skript se ti otevře v RStudiu
 
Skript pojmenovaný: Slouceni-KML-verze-1.3 - to je poslední (nejaktuálnější) verze pro export do formátu KML pro nahrání do Google Earth a jiné mapové weby s možností importu bodů.
 
Slouceni-CSV-pro-My-Maps-verze-1.1.R - tento skript vytvoří soubor ve formátu CSV, který lze otevřít v Excelu a obsahuje počet uražených km, počet navštívených kešek, link na poslední kešku a aktuální souřadnice = poslední keš, kde byl logovaný. A také tvoří soubor ve formátu CSV pro import do Google My Maps. Tam se dají body různě nastylovat a případně mapu někomu přes odkaz nasdílet. 
 
5. Zobrazí se ti program a v něm čtyři okna.
- v levém horním uvidíš skript
- v levém dolním jsou právě výstupy z konzole R
- v pravém horním po spuštění uvidíš načtené proměnné
- v pravém dolním jsou nápovědy, výstupy grafů, apod.
 
6. Skript spustíš tak, že označíš celý text v levém horním okně (ten samotný skript) a zmáčkneš Ctrl+Enter nebo klikneš nahoře na zelenou šipečku "run"
 
7. Vlevo dole ti poběží v konzoli co se právě děje. Až to proběhne, tak to bude končit časem zpracování a budeš mít ve složce nové KML.
 
8. Poznámka: Při prvním spuštění skriptu si sám doinstaluje jednu knihovnu "sf" a potřebuje k tomu připojení na net. Příště již ji nebude instalovat a bude to rychlejší ;-)
 
 
Moc tímto děkuji Petrovy Vybralovi alias Wybrosh za toto udělátko :) 

 

 

 

en_flag.png

How to display the current location of your TBs in Google maps?

How to view Excel file with statistics of selected TB?

 

1. Download the attached file and unzip it anywhere on your computer. There you will find the script "Slouceni KML.R" and then the folder "files", in which you will put your individual KML files.

 

This is probably the worst part (without automation) of the whole process so far. You have to manually download * .kml files of each subject, where you are interested in its position or other statistics. You will always find it as the last item in the right column of the TB - View in Google Earth listing

 

Download a file from my google cloud, which you will then work with HERE, which you will then unzip.

 

The merged files will then be uploaded to this folder (just so you know where the output will go).

 

2. Download and install the R program. It is an open source console where scripts written in the R language are run. It is a program that is very often used in statistical analysis and data processing. Mainly in science. Download for Windows: HERE

 

3. The script could also be run directly via the console, but it is easier to install RStudio for free. So please download and install RStudio: HERE

You only have to install RStudio after the R program itself to connect with it.

 

4. Now all you have to do is double-click the script "Slouceni-KML-version-1.3" (it will already have a blue circle icon with "R". The script will open in RSstudio

 

Slouceni-KML-verze-1.3.R - this is the latest (most current) version for export to KML format for uploading to Google Earth

 

Slouceni-CSV-pro-My-Maps-verze-1.1.R - ​​this script creates a file in CSV format, which can be opened in Excel and contains the number of km driven, the number of caches visited, the link to the last cache and the current coordinates = last cache, where he was logged. And it also creates a CSV file for import into Google My Maps. There you can style the points in different ways and possibly share the map with someone via the link.

 

5. The program and four windows will appear in it.

- in the upper left you will see the script

- in the lower left are the outputs from the console R

- in the upper right after startup you will see the loaded variables

- in the lower right there are hints, graph outputs, etc.

 

6. To run the script, select the entire text in the upper left window (the script itself) and press Ctrl + Enter or click on the green "run" arrow at the top

 

7. At the bottom left, you are running in the console of what's happening. When this happens, it will end in processing time and you will have a new KML in your folder.

 

8. Note: The first time you run the script, it installs one "sf" library and needs a net connection. Next time it will no longer install it and it will be faster ;-)

 

 

Many thanks to Peter Vybral alias Wybrosh for this widget :)

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář